Documents

Benvinguts al nou fulletó temàtic amb el que la CUP d'Alcover us volem presentar llums i ombres, reflexions sinceres sobre el projecte del nou Centre de Dia.

ACTA de la REUNIÓ DEL CONSELL DE LA RÀDIO, celebrada el dimecres 20 de gener de 2016.

Per la CUP hi assisteix en Raül Casares, en substitució de l´Albert Rodriguez.

Aquest consell  està format per representants del diferents partits polítics del poble, i per persones que representen les diverses entitats d’Alcover.

La sra. Montse Solé, directora de la radio conjuntament amb el regidor de Comunicació el sr. Martí Yebras ens van explicar les futures línies de treball del mitjà de comunicació. I ens van especificar que el pressupost de la radio per l’any 2016 és de 33300 euros.

La reunió va durar aproximadament una hora, en la qual gairebé tota la estona va parlar la directora de la radio.

Va començar explicant quina és la situació actual de la radio, i que fa un any i mig que només s’escolta música. Segons ella, per a millorar són necessaris diverses actuacions a nivell tècnic, que permetrien fer emissions de qualitat, principalment demanava un ordinador i un equip d’emissió, nous. A aquestes peticions el senyor regidor no va obrir boca.

La Montse ens va explicar com veu ella una radio municipal i com hauria de ser. Ens diu que:

- hauria de ser una radio de proximitat que acostés a casa de tots els temes d’interès.

-Que les entitats fessin servir aquest canal per explicar les seves activitats.

- Que estigui oberta a tots els  partits polítics.

-Que el CAP la pugui fer servir per acostar-se a la gent....

A nivell econòmic ens explica que és un ens deficitari, però que per a obtenir diners es poden fer activitats com anuncis dels comerços i negocis del poble....

Finalment, conclou que l’objectiu principal no és l’audiència sinó que la gent es faci seva la radio.

Aleshores ens explica com s’hauria de començar el projecte. Dona èmfasi que seria imprescindible que hagi gent disposada a col·laborar amb la radio i que poguessin fer diferents programes, i poder així estructurar una graella. És conscient que no és una feina que es faci en dos dies sinó que portarà temps. La Montse estaria disposada a fer programes en directe, sempre que sigui possible, i també parla de retransmetre els plens. (Martí continua en silenci sense comentar res), fer càpsules informatives amb els temes que diàriament surten al telemàtic...

Conclou, i torna a insistir en que perquè tot així tiri endavant és indispensable la col·laboració de molta gent. I una eina molt bona per començar creu que seria fer tallers de radio perquè la gent comencés a familiaritzar-se amb la radio. També comenta que estan estudiant entrar en un consorci amb una emissora gran, però ens diu que encara no hi ha res tancat.

A continuació dona la paraula a les persones assistents.

 • La representant del CAP comenta que la gent del CAP i del centre de dia estaria disposada a explicar les activitats que fan. I preguntaria als seus companys si alguna persona estaria disposada a fer un programa més concret sobre sanitat.
 • Albert Rimbau també dóna importància a la col·laboració de la gent per poder tirar endavant el projecte.
 • El Col·lectiu de dones també reconeixen que fan moltes activitats, i que podrien fer servir la radio per explicar-les.
 • Iker Bilbao, representant de SI Alcover, explica que es podria no pagar llicències, anar a veure les empreses i convidar-les a que expliquin per la radio les seves activitats, i insistir, també, a que els comerços sintonitzin Alcover Radio.

MOCIÓ  DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOLIDARITAT CATALANA PER L´INDEPENDÈNCIA I LA CANDIDATURA D´UNITAT POPULAR D´ALCOVER

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent

RESOLUCIÓ

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de república.

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions.

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

 1. Pobresa energètica

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.

 1. Habitatge

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 1. Sanitat

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.

 1. Educació

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.

 1. Garantia de les llibertats públiques

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.

 1. Administracions locals

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.

 1. Refugiats

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.

 1. Dret a l’avortament

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

 1. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.”

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.

Per aquest motiu els grups polítics d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i  la Candidatura per la Unitat Popular – Poble Actiu proposen al ple del Ajuntament d´Alcover l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió del Ajuntament d´Alcover a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR  PEL COMPROMÍS AMB LA BANCA I LES FINANCES ÈTIQUES AL POBLE D'ALCOVER.

L'actual sistema bancari inverteix en sectors que potser econòmicament són molt rendibles però que com a contrapartida són molt poc respectuosos, per no dir contraris, als drets humans i el medi ambient. Moltes de les entitats de la banca tradicional realitzen operacions relacionades amb la fabricació i venda d'armament, l'energia nuclear, l'especulació financera, paradisos fiscals o pràctiques d'explotació laboral d'infants entre d'altres.

Aquestes pràctiques econòmiques mancades de transparència, democràcia i orientades només cap a la maximització del benefici sense tenir en compte els impactes humans i mediambientals a més de l'especulació a gran escala amb productes financers relacionats amb l'habitatge, han portat a  l'actual situació de fallida econòmica  de la banca privada i convencional que la societat ha hagut de pagar en forma de retallades socials, desnonaments, precarietat laboral, etc.

En canvi les entitats que conformen la Banca Ètica, com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica entre d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia social i solidària. I, de fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves necessitats financeres en aquestes entitats, mentre que la resta de bancs els tancava les portes.

Creiem que hem d'anar més enllà i evitar que la gestió pública col·labori  amb entitats excessivament especulatives o amb una implicació social que sovint només forma part de les seves campanyes de màrqueting i de rentada de cara. En canvi, segur que podem trobar una confluència total amb els objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el medi ambient, les polítiques socials, la cultura o la promoció de l'ocupació en els àmbits de l'economia social i el tercer sector, per citar-ne alguns. Creiem que en aquests àmbits de la gestió pública, el més coherent, lògic i eficaç tan socialment com econòmicament  és que es busqui la creació d'aliances amb les entitats de finances ètiques abans esmentades.

És per això que el grup municipal de la CUP d'Alcover proposa a l'equip de govern de l'ajuntament  l'adopció dels següents acords:

Primer. Realització d’un informe  tècnic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.

Segon. Si l´informe surt favorable cancelar els comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques, un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent i passar-lo als diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.

Tercer. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible,  s'aplicaria el procediment explicat a l’acord segon.

Quart. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús d'entitats bancàries d’aquest tipus.

Cinquè. Promoure i fomentar les iniciatives de la banca ètica i/o cooperatives al poble d'Alcover.

LA CUP, ERC I SI D'ALCOVER DENUNCIEN LA MANCA DE LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ EN ELS MITJANS PÚBLICS LOCALS

 

El darrer ple ordinari celebrat el divendres 15, l'Ajuntament d'Alcover aprovava per unanimitat la revisió del protocol de l'Agutzil Telemàtic, per aplicar criteris on es fomentés la participació ciutadana. Però quatre dies més tard aquelles bones intencions per part de l'equip de govern han desaparegut, i l'equip de govern es referma en continuar limitant l'us d'aquest mitjà local als grups polítics de l'oposició.

Un dels motius que havien portat a presentar aquesta moció, era treure la taxa mitjançant la qual es feia pagar als grups polítics, i altres col·lectius, per a promocionar els actes que organitzessin.

Però la nova proposta de protocol de l'equip de govern manté el mateix esperit: evitar que els partits polítics puguin utilitzar el mitjà d'informació local per explicar, debatre i informar del dia a dia polític, essencial en qualsevol democràcia. Segons ApC, la ciutadania no vol que es pagui la propaganda dels partits polítics, ni que el mitjà es sobre-saturi d'actes dels diversos partits. Aquests arguments amaguen una realitat que és la de voler evitar la participació ciutadana i el debat polític entre la població, i per tant exercir un control sobre l'activitat política del poble.

Des de la Si, ERC i la CUP considerem que s'ha de vetllar per la pluralitat política en els mitjans locals, tal i com estipula la llei, i que posar traves en forma de taxes o limitacions temporals, és voler limitar la llibertat d'expressió. Per això demanem que es faci un nou protocol on realment es defensi la llibertat d'expressió, la participació ciutadana i el debat democràtic.

Els mitjans públics no són de l'equip de govern ni estan al servei de la seva línia política, sinó que són una eina comunicativa que ha servir per fomentar la participació de la gent en el dia a dia del poble.

 

Pàgines