ACTA DE LA REUNIÓ ENTRE ELS REPRESENTANTS DE LA CUP D'ALCOVER I ELS DE L'EMPRESA CANTERAS LA PONDEROSA S.A.

El passat dia 11 de desembre de 2015 per petició de l'empresa La Ponderosa va tenir lloc una reunió a les oficines de la pedrera a la qual hi van assistir membres de la citada empresa i representants del grup de treball de Medi Ambient i Urbanisme de la CUP. I de la qual, seguint el mètode de transparència de la CUP es va prendre acta, i una vegada retocada, maquetada i aprovada per ambdues parts és publicada a la nostra web, per tal que tothom hi pugui tenir accés i que podeu veure a continuació:

 

ACTA DE LA REUNIÓ ENTRE ELS REPRESENTANTS DE LA CUP D'ALCOVER I ELS DE L'EMPRESA CANTERAS LA PONDEROSA S.A.

La reunió s'ha celebrat el divendres 11 de desembre de 2015, a les 10:00, a les oficines de l'empresa, situades al terme municipal d'Alcover.  Per a la CUP hi assisteixen els Srs. Jaume Camps i en Marc Caparó, i per a l'empresa el Sr. Josep Rodríguez i la Sra. Mercè Molné.

La reunió ha estat convocada per l'empresa per explicar les condicions econòmiques que travessa l'empresa i la problemàtica relacionada amb el conveni que aquesta té amb l'ajuntament d'Alcover. L'empresa s'ha reunit amb els altres grups polítics municipals, perquè vol que tots els partits coneguin la situació de primera mà, i buscar, alhora, un consens.

Primerament, l'empresa explica les condicions del conveni vigent entre La Ponderosa i l'Ajuntament d'Alcover.

El conveni es va signar al mes de desembre del 2010, i afirmava que l'empresa faria una aportació anual de 150.000 euros a l'Ajuntament. Aquells anys l'empresa produïa més d'un milió de tones d'àrids, concretament, el 2010, 1.100.000 tones. Encara que les xifres eren inferiors a les del 2006, en que estava al voltant de 3.000.000 de tones.

Aquesta baixada constant, fins arribar a les xifres del 2013 (471.000 tones) i el 2014 (463.000 tones), fan difícil que l'empresa pugui fer front al pagament dels 150.000 euros anuals que va acordar amb el Consistori alcoverenc. Per això demanen que es pugui renegociar les condicions del conveni, perquè l'empresa, amb més de 50 anys al terme municipal, pugui fer front al pagament, i poder millorar la difícil situació econòmica.

Després de l'explicació, els membres de la CUP han preguntat:

1.- quin és el motiu de la baixada dràstica

2.- quin va ser el criteri per a considerar 150.000 la quantitat de pagament

3.- sobre el Consell Ambiental i el plantejament de crear una comissió de seguiment

1.- Els membres de l'empresa ens expliquen que la baixada es deu a que, majoritàriament, treballen per a les administracions públiques, i que arran de l'actual crisi econòmica, la demanda ha baixat, encara que feia temps que s'havia congelat. Ells, actualment, busquen projectes a l'exterior, però els tràmits són complexos i complicats, per la qüestió de llicències, i els costos de transport elevats. Però hi estan treballant. Alhora, parlant sobre el futur, expliquen que al 2016 s´acabarà el subministre a l´obra del corredor del Mediterrani. Pel 2017-2018 es preveu un augment de la demanda d´àrids, especialment pel projecte de la nova terminal per a creuers del port de Tarragona. S´insisteix que només són projectes puntuals, que no permeten assegurar una millora econòmica.

2.- En segon lloc, el criteri que es va utilitzar per establir la quantitat de 150.000 euros va ser la d'agafar de model els diners que pagava una altra empresa local CATOR S.A., proposta que surt del Consistori, i que l'empresa considerava assumible quan es va signar el conveni.

L´empresa exposa que durant el 2014 ja es va demanar canviar les condicions del conveni però el Consistori no va atendre la demanda, i després d´uns mesos de les eleccions municipals del mes de maig del 2015, a l'octubre presentaren una nova instància per a demanar de nou la modificació del conveni. En cap cas han rebut una resposta per escrit. La proposta de modificació del conveni és canviar l´import fixe per un import variable (en funció de les tones venudes).

La CUP assegurem que revisarem la instància, ja que segons l'empresa hi ha tota la informació del que expliquen i demanen.

3.- I en tercer lloc, ens expliquen que com a empresa promocionen diversos projectes de restauració mediambiental: protecció i estudi de l'àliga cuabarrada, espècie de la zona, reforestació amb alumnes de l'escola, i estan oberts a més coses, ja que abans col·laboraven amb iniciatives com la Fira i amb entitats locals. Ells reconeixen que aquesta tercera missió (part mediambiental) no l'han sabut transmetre bé, perquè la gent ho desconeix, però que per ells és un compromís. Actualment, les subvencions a entitats o actes d'Alcover  no les  fan perquè no poden fer front a la demanda de 150.000 euros anuals, i prioritzen intentar pagar aquesta quantitat.

Pel que fa a la Comissió de Seguiment, expliquen que ja van tenir reunions amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcover i els representants de Mines de la Generalitat, però que només es va prendre acta d'una, perquè Mines no li agradava que un ent local s'interposés en el seu camp de treball. Altrament es van fer altres trobades informals, però no es va fer acta de les reunions.

L'empresa també ens explica que han estat pioners seguint criteris paisatgístics en l'explotació de la muntanya, canviant la seqüència d'explotació, i així reduir l'impacte visual al poble. Quan s´acaba l'explotació d´una zona, es fan els corresponents treballs de restauració.

Davant de l'exposat i els diversos dubtes que ha plantejat la CUP, l'empresa explica que al 2013 va demanar un aplaçament del pagament. Al 2014, es va arribar a un acord de fer un pagament amb obra municipal. Davant d´aquestes dificultats,  plantegen una renegociació del conveni.

Les fórmules podrien ser diverses, ells proposen per exemple que es pagui 0,10€ per tona, una quantitat que poden assumir, però que estan oberts al diàleg amb el Consistori i tots els partits, perquè els agradaria que s'aprovés per unanimitat el nou conveni, tal i com va passar en l'anterior.

Finalment, expliquen que la situació és delicada, però que estan a gust a Alcover, on tenen el seu domicili social i fiscal, i on fa més de 50 anys que hi treballen, i que per tant, els agradaria poder continuar-hi treballant.

La CUP diem que per la nostra banda revisaríem el contingut de la instància, i que debatríem en l'assemblea local les qüestions tractades en aquesta reunió, agraïnt alhora la iniciativa de l'empresa de tenir aquesta trobada.

I sense cap més assumpte a tractar, finalitza la reunió a les 11:30 h..

Alcover, 11 de desembre de 2015